กิจกรรม กยศ.ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ ปี 3กิจกรรม กยศ.ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ ปี 3 

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา ร่วมกันจัดกิจกรรม กยศ.ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ ปี 3 เพื่อเฉลิมฉลองในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบการรักษาพยาบาลในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่แท้จริง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเล็งเห็น นิสิต นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นผู้ได้รับโอกาสจากสังคมโดยตรงเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมและสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทำประโยชน์ตอบแทนคุณสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลในครั้งนี้ จำนวน 623 ราย คิดเป็นโลหิต 218,050 ซีซี

ทั้งนี้ หน่วยรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาด โรงพยาบาลพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวว่า เห็นน้องๆ นิสิต นักศึกษา ให้ความสำคัญต่อระบบการรักษาพยาบาลในการช่วยเหลือผู้ป่วย และเห็นน้องๆมาร่วมใจช่วยเหลือผู้อื่น และสังคม โดยที่ไม่หวังผลตอบแทน รวมถึงน้องๆที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาก่อน ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตเป็นครั้งแรก ถือได้ว่ากิจรรมนี้ได้รับความสนใจและความร่วมมือ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

 

 

 รักชนู วงศ์วุฒิ : ข่าว

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             นิสิตช่วยงานกองกิจการนิสิต : ภาพ      


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/6/2016 10:32:23 AM