โครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม (กิจกรรมปลูกต้นเหลืองปรีดิยาธร)

โครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม (กิจกรรมปลูกต้นเหลืองปรีดิยาธร)

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม (กิจกรรมปลูกต้นเหลืองปรีดิยาธร) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559 ณ ลานพระพุทธภุชคารักษ์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ และอาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นส่วนหนึ่งของมีส่วนร่วมในการปลูกต้นเหลืองปรีดิยาธร และสร้างสังคม จิตสาธารณะร่วมกันรักษาต้นไม้ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมกันรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงามอย่างยั่งยืน


รักชนู วงศ์วุฒิ : ข่าว
งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตช่วยงานกองกิจการนิสิต : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/12/2016 2:26:50 PM