คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ เทิดพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์ 9 มิถุนายน 2559

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ เทิดพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์ 9 มิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย นางสาวอาริสรา นุกูล ผู้ช่วยคณบดี พร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ลงพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 14 บ้านแม่กานาไร่เดียว ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา เข้าร่วมโครงการ สร้างฝายชะลอน้ำ เทิดพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์ 9 มิถุนายน 2559 ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีการพัฒนา และฟื้นฟูป่าไม้ โดยใช้ทรัพยากรที่เอื้ออำนวยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยควบคุมความเร็วการไหลของน้ำให้ช้าลงในช่วงฤดูฝน ช่วยให้การกัดเซาะ ชะล้างและพังทลายของดินสองฝั่งสายน้ำลดลง ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในฤดูแล้ง กักเก็บตะกอนดินไม่ให้พัดพาสู่การตื้นเขินของแหล่งน้ำชั้นล่าง และยังช่วยส่งเสริมการเก็บกักอินทรียวัตถุ ไว้ในแหล่งน้ำให้เพิ่มปริมาณมากขึ้น อีกทั้งช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินของป่าต้นน้ำที่ทุกสายน้ำไหลผ่าน โดยช่วยกันตักดินใส่ร่องแกนตัวฝายพร้อมทั้งบดอัดแน่นจนแล้วเสร็จ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินของป่าต้นน้ำบริเวณป่าชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยพะเยาในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำร่วมกันอีกทางหนึ่งด้วย

นิวาท ทาพรหม : ข่าว
อาริสรา นุกูล : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/22/2016 3:53:52 PM