มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมปรึกษาหารือกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณที่พักคนงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมปรึกษาหารือกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณที่พักคนงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1

เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีกิจการพิเศษ ประธานเปิดประชุมปรึกษาหารือกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณที่พักคนงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายอำเภอเมืองพะเยา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่กา กำนันตำบลแม่กา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 ตำบลแม่กา ผู้จัดการบริษัท พี เอ็น เอส ไซน์ จำกัด และคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันโดย มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. ดำเนินตามการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
2. เห็นควรให้มีคนต่างด้าวที่พูดภาษาไทยได้เป็นผู้ประสานงาน
3. จัดให้มีผู้นำชุมชนของคนงานต่างด้าวเพื่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐในการป้องกันการก่ออาชญากรรม
4. สำรวจแรงงานต่างด้าวที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้บริษัทฯ ส่งรายชื่อคนงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ถูกตามกฎหมาย
5. ควรจัดให้มีการจัดระเบียบหมู่บ้าน ให้ถูกต้องตามหลัก EIA ก่อน
6. จัดให้แรงงานติดบัตรอนุญาตและมีการจัดทำทะเบียนควบคุมแรงงานต่างด้าว
7. เห็นควรให้แรงงานต่างด้าวออกไปพักอาศัยภายนอกมหาวิทยาลัย
8. เห็นควรให้จัดที่พักเป็นแบบแค้มป์บล๊อกสำหรับคนงานต่างด้าวซึ่งจะทำให้สะดวกในการกำกับดูแล
9. ให้มีการตั้งคณะกรรมการ ได้แก่ อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. ท้องถิ่น ตำรวจ ช่วยเหลือบริษัทฯ ในการสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่คนงานต่างด้าว
10. ตั้งหมู่บ้านแบบไม่เป็นทางการ จำลองระบบปกครองชุมชนของไทยมาใช้
11. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุก 3 เดือน

สำหรับข้อเสนอแนะในการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเทศบาลแม่กา กำนันตำบลแม่กา ผู้ใหญ่บ้าน ม.16 ตำบลแม่กา และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้
1. เร่งรัดดำเนินการจัดเก็บขยะที่กองทิ้งไว้ (ทำความสะอาดที่พักอาศัย ห้วยธรรมชาติ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน)
2. สร้างบ่อฝังกลบขยะให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล (เพียงพอต่อประมาณขยะทั้งหมด และดำเนินการเป็นระบบ)
3. สร้างบ่อดักไขมัน (บ่อดักขยะ บ่อบำบัดน้ำเสียแบบรวมไว้ท้ายหมู่บ้านที่พักคนงาน)
4. สร้างห้องน้ำห้องส้วม (ให้มีจำนวนเพีงพอต่อความต้องการ และต้องมีระบบบ่อบำบัดฯ)
5. ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย (เป็นประจำทุกเดือน และแจ้งผลให้ชุมชนทราบ)

6. กำหนดระยะเวลาการดำเนินการแก้ไขปัญหา (ดังกล่าวตามข้อเสนอแนะเป็นเวลา 30 วัน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 และจะมีการประเมินผล ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559

 

 

ชลาธร ทวีกุล : ข่าว / ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/21/2016 4:29:27 PM