คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ “เทคนิคการแพทย์ มพ. เพื่อชุมชนคนพะเยา” เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย

คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ “เทคนิคการแพทย์ มพ. เพื่อชุมชนคนพะเยา” เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “เทคนิคการแพทย์ มพ. เพื่อชุมชนคนพะเยา” ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง “วันเทคนิคการแพทย์ไทย” ซึ่งตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปี โครงการนี้ประกอบด้วยสองกิจกรรม คือ
1. กิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีแก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 มีการให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่ยังเป็นภัยคุกคามวัยรุ่นไทย โรคโลหิตจางพาหะธาลัสซีเมีย และโรคติดเชื้อปรสิต ตลอดจนประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาด้วย

2. กิจกรรมรับบริจาคโลหิต และให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมลานค้าชุมชนหนองระบู เทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งกิจกรรมนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างคณะสหเวชศาสตร์กับจังหวัดพะเยา ในโอกาสที่ กองทัพภาคที่ 3 มอบให้จังหวัดพะเยาเป็นศูนย์ภาคเหนือในการจัดโครงการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ดังนั้นสาขาเทคนิคการแพทย์ เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา สาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลเชียงคำ และโรงพยาบาลดอกคำใต้ จึงร่วมกันจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดังกล่าวขึ้น

กิจกรรมทั้งสองของโครงการ“เทคนิคการแพทย์ มพ. เพื่อชุมชนคนพะเยา” มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนคนพะเยา และยังเป็นการให้นิสิตเทคนิคการแพทย์ มีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และความสำคัญของนักเทคนิคการแพทย์ ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งเป็นการปลูกฝังการมีจิตสาธารณะที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแก่นิสิตเทคนิคการแพทย์อีกด้วย

ดร.อักษรากร คำมาสุข : ข่าว
นายวสันต์ เงินชุ่ม : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/13/2016 4:43:44 PM