มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ 1 หน่วยงาน 1 ฝายชะลอน้ำ เทิดพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์

 มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ 1 หน่วยงาน 1 ฝายชะลอน้ำ เทิดพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์

 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น.มหาวิทยาลัยพะเยา โดย คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กองกลาง กองคลัง และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ลงชุมชน หมู่ 2 บ้านโซ้ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ. พะเยา เข้าร่วมโครงการ 1 หน่วยงาน 1 ฝายชะลอน้ำ เทิดพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์ 9 มิถุนายน 2559 โดยช่วยกันตักดินใส่ร่องแกนตัวฝายพร้อมทั้งบดอัดแน่นจนแล้วเสร็จ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ โดยการสร้างฝายกั้นน้ำ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมความเร็วการไหลของน้ำให้ช้าลงในช่วงฤดูฝน ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในฤดูแล้ง กักเก็บตะกอนดินไม่ให้พัดพาสู่การตื้นเขินของแหล่งน้ำชั้นล่าง ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินของป่าต้นน้ำบริเวณป่าชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยพะเยาในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำร่วมกันอีกทางหนึ่งด้วย

ชัชชญา ถูกจิตร : ข่าว
กองกลาง : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/5/2016 5:47:14 PM