มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ เทิดพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์ 9 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณป่าต้นน้ำ มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ เทิดพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์ 9 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณป่าต้นน้ำ มหาวิทยาลัยพะเยา

         วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น.ที่ผ่านมา ณ บริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ำ มหาวิทยาลัยพะเยา กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ เทิดพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์ 9 มิถุนายน 2559ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการและลงพื้นที่สร้างฝายกั้นน้ำ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ผู้อำนวยการกอง คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมกันตักดินใส่ร่องแกนตัวฝายพร้อมทั้งบดอัดแน่นจนแล้วเสร็จ สำหรับโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ เทิดพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์ 9 มิถุนายน 2559 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ โดยการสร้างฝายกั้นน้ำ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมความเร็วการไหลของน้ำให้ช้าลงในช่วงฤดูฝน ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในฤดูแล้ง กักเก็บตะกอนดินไม่ให้พัดพาสู่การตื้นเขินของแหล่งน้ำชั้นล่าง ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินของป่าต้นน้ำบริเวณป่าชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยพะเยาในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำร่วมกันอีกทางหนึ่งด้วย

ชัชชญา ถูกจิตร : ข่าว
ปราการ บุญมาวงศ์ : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/27/2016 1:58:37 PM