มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบธงเจ้าภาพกีฬา สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบธงเจ้าภาพกีฬา สกอ. ครั้งที่ 36

“พะเยาเกมส์”

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  เข้าร่วมรับมอบธงเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ในปี พ.ศ. 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เจ้าภาพกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 35 ส่งมอบธงให้กับ นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส่งมอบธงให้กับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เจ้าภาพกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 ปี พ.ศ. 2560

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดชุดการแสดง “สะบัดชัย เพรี  มิ่งสะหรี๋ ภูกามยาว” และขบวนวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ไทลื้อ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพะเยา เข้าร่วมในพิธีรับมอบธงกีฬาบุคลากร ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยพะเยารับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ในครั้งที่ 36 ต่อไป

 

พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า /ข่าว

 

 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/9/2016 2:00:04 PM