วิทย์แพทย์ ร่วมพิธีบวชป่า และสืบชะตาขุนน้ำ บริเวณป่าน้ำบ่อทราย ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ หนุนชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าชุมชน เสริมการรักษ์ป่าด้วยโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

วิทย์แพทย์ ร่วมพิธีบวชป่า และสืบชะตาขุนน้ำ บริเวณป่าน้ำบ่อทราย ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ หนุนชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าชุมชน เสริมการรักษ์ป่าด้วยโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

พัชรินทร์  ใจข้อ : ภาพ/เรียบเรียง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย ดร.เนติ เงินแพทย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยคณะดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล นิสิตหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด ได้เข้าร่วมพิธีบวชป่า และสืบชะตาขุนน้ำ บริเวณป่าน้ำบ่อทราย บ้านถ้ำสันทราย ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พิธีดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของชาวตำบลบ้านถ้ำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ และแหล่งต้นน้ำ (ขุนน้ำ) ให้อยู่คู่กับชุมชนบ้านถ้ำตลอดไป กิจกรรมเริ่มขึ้นด้วยพิธีบวงสรวง พิธีกรรมทางศาสนา ถวายองค์ผ้าป่ากองทุนอนุรักษ์ป่าน้ำบ่อทราย พิธีบวชป่าและสืบชะตาขุนน้ำ พิธีปลูกต้นไม้ด้วยการนำพันธุ์กล้าไม้หุ้มด้วยลูกกระสุนหนังสติ๊กยิงขึ้นไปบนภูเขา

ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมพิธีบวชป่า และจัดแสดงผลงานการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล เรื่อง การพัฒนาสวนป่ารุกขชาติและการสำรวจและวิเคราะห์คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของสารสกัดจากพืชอาหารและสมุนไพรพื้นบ้าน ในตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยปี 2558 ที่ผ่านมา ทีมวิจัยได้ลงพื้นที่เดินสำรวจและคัดเลือกพืชสมุนไพรที่หายาก มีการจัดกลุ่มสมุนไพรในท้องถิ่น นำมาศึกษาวิจัยในเรื่องของสรรพคุณและสารออกฤทธิ์ การนำไปใช้ประโยชน์ โดยเบื้องต้นเลือกนำมาศึกษาวิจัยจำนวน 30 ชนิดซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของผืนป่าแห่งนี้ และเตรียมศึกษาเพิ่มเติมในตำรับยาสมุนไพรจากหมอเมือง หลังจากโครงการวิจัยแล้วเสร็จจะจัดทำเป็นศูนย์ความรู้ชุมชน แหล่งความรู้เพื่อช่วยสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน ถือเป็นการสนับสนุนให้คนในพื้นที่เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ชุมชนของบ้านถ้ำ และสร้างความใกล้ชิด เรียนรู้ปัญหา เพื่อก่อเกิดปัญญาที่นำไปใช้ได้จริง ระหว่างนักวิชาการ นิสิต คนในชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งได้รับความสนใจจากคนในชุมชนที่มาร่วมพิธีเป็นอย่างมาก


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/4/2016 11:57:32 AM