Workshop : Active Campus Network season 2

ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา (UPCC) เข้าร่วมกิจกรรม Workshop เครือข่ายมหาวิทยาลัยจักรยาน Active Campus Network season 2 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน ซึ่งสนับสนุนโดย บริษัทโคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด และ นิตยสาร a day ที่สนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในมหาวิทยาลัย จำนวน 12 แห่ง โดยร่วมมือประสานทำงานเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานให้เกิดการพัฒนาการใช้จักรยานในมหาวิทยาลัยและในสังคมให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมการออกแบบเส้นทางปั่นจักรยาน การปั่นจักรยานระยะทาง 34 กิโลเมตรเลียบทะเลบางขุนเทียน และการนำเสนอแผนงานของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแผนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยจักรยานจะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2559

 

ACN : ภาพ/ข่าว

' />

     ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา (UPCC) เข้าร่วมกิจกรรม Workshop เครือข่ายมหาวิทยาลัยจักรยาน Active Campus Network season 2

 

Workshop : Active Campus Network season 2

ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา (UPCC) เข้าร่วมกิจกรรม Workshop เครือข่ายมหาวิทยาลัยจักรยาน Active Campus Network season 2 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน ซึ่งสนับสนุนโดย บริษัทโคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด และ นิตยสาร a day ที่สนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในมหาวิทยาลัย จำนวน 12 แห่ง โดยร่วมมือประสานทำงานเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานให้เกิดการพัฒนาการใช้จักรยานในมหาวิทยาลัยและในสังคมให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมการออกแบบเส้นทางปั่นจักรยาน การปั่นจักรยานระยะทาง 34 กิโลเมตรเลียบทะเลบางขุนเทียน และการนำเสนอแผนงานของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแผนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยจักรยานจะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2559

 

ACN : ภาพ/ข่าว


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/12/2016 2:31:09 PM