เมื่อเร็วๆ นี้ คณาจารย์และนิสิตหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด ร่วมกับหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารพื้นบ้านผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง จ.พะเยา โดยกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุม 4 โรงพยาบาลพะเยา มีผู้ป่วยและญาติเข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน กิจกรรมในการดำเนินโครงการประกอบไปด้วย การให้ความรู้ด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 เรื่อง ได้แก่ การดัดแปลงอาหารพื้นบ้านพะเยา และการดัดแปลงอาหารประจำฤดูสำหรับผู้เป็นโรคไตเรื้อรัง โดย อ.ชมนาด สิงห์หันต์ และดร.ภัคสิริ สินไชยกิจ ปริมาณเกลือโซเดียมในอาหารพื้นบ้านพะเยา การเลือกซื้ออาหารและวางแผนการรับประทานนอกบ้านสำหรับผู้เป็นโรคไตเรื้อรัง โดย อ.ยุพา ชาญวิกรัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ให้ผู้ป่วยและญาติ ได้ซักถามแสดงความคิดเห็น และทบทวนความรู้จากการอบรม ซึ่งทุกฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นจะมีนิสิตหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด ชั้นปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้ประมวลองค์ความรู้จากชั้นเรียนสู่การปฏิบัติจริง ในการกำหนดอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง อันเป็นภารกิจหนึ่งที่นักโภชนาการประจำโรงพยาบาลต้องได้ปฏิบัติงาน

ข้อมูล: อาจารย์ยุพา ชาญวิกรัย

ภาพ/เรียบเรียง:พัชรินทร์ ใจข้อ

' />

     คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารพื้นบ้านผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง จ.พะเยา

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารพื้นบ้านผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง จ.พะเยา

                เมื่อเร็วๆ นี้ คณาจารย์และนิสิตหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด ร่วมกับหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารพื้นบ้านผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง จ.พะเยา โดยกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุม 4 โรงพยาบาลพะเยา มีผู้ป่วยและญาติเข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน กิจกรรมในการดำเนินโครงการประกอบไปด้วย การให้ความรู้ด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 เรื่อง ได้แก่ การดัดแปลงอาหารพื้นบ้านพะเยา และการดัดแปลงอาหารประจำฤดูสำหรับผู้เป็นโรคไตเรื้อรัง โดย อ.ชมนาด สิงห์หันต์ และดร.ภัคสิริ สินไชยกิจ ปริมาณเกลือโซเดียมในอาหารพื้นบ้านพะเยา การเลือกซื้ออาหารและวางแผนการรับประทานนอกบ้านสำหรับผู้เป็นโรคไตเรื้อรัง โดย อ.ยุพา ชาญวิกรัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ให้ผู้ป่วยและญาติ ได้ซักถามแสดงความคิดเห็น และทบทวนความรู้จากการอบรม ซึ่งทุกฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นจะมีนิสิตหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด ชั้นปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้ประมวลองค์ความรู้จากชั้นเรียนสู่การปฏิบัติจริง ในการกำหนดอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง อันเป็นภารกิจหนึ่งที่นักโภชนาการประจำโรงพยาบาลต้องได้ปฏิบัติงาน

ข้อมูล: อาจารย์ยุพา ชาญวิกรัย

ภาพ/เรียบเรียง:พัชรินทร์ ใจข้อ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/22/2015 11:48:20 AM