กลุ่มอาคารเรียนรวม

-        อาคารสำนักงานอธิการบดี

-        กลุ่มอาคารเรียน CE

-        กลุ่มอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-        กลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิต

-        กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-        กลุ่มอาคารวิทยาสาสตร์สุขภาพ

กลุ่มที่ 2 ปิดการจ่ายน้ำประปา ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. และช่วงที่ 2 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. – 06.00 น. ของกลุ่มอาคารหอพัก บ้านพัก ที่พักคนงานชั่วคราว ดังนี้

-        กลุ่มอาคารหอพักนิสิต UP-DORM

-        กลุ่มอาคารหอพักนิสิต มพ.1 ถึง มพ.18 และ มพ.อ.7

-        กลุ่มอาคารหอพัก มพ.นิเวศน์ 1-3

-        กลุ่มอาคารหอพัก มพ.อ.1-6

-        กลุ่มอาคารบ้านพักผู้บริหาร 20 หลัง

-        ที่พักคนงานก่อสร้างชั่วคราวบริเวฯสถานีไฟฟ้า

พร้อมกันนี้จึงขอความร่วมมือประชาคมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด และจัดเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว

รัตนพงษ์ ธำรงทอง : ข่าว / ภาพ

' />

     ม.พะเยา รับมอบถังกักเก็บน้ำ อบจ.พะเยา ให้การสนับสนุน

ม.พะเยา รับมอบถังกักเก็บน้ำ อบจ.พะเยา ให้การสนับสนุน

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา เวลา 17.30 น. ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบถังกังเก็บน้ำขนาด 500 ลิตร จำนวน 200 ใบ ณ หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ UP Dorm โดย นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นผู้ส่งมอบ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มอบให้เพื่อช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนน้ำ และเป็นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฉุกเฉินแก่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยายังคงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาจ่ายภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลทำให้น้ำประปาบางพื้นที่ไหลอ่อน เพื่อให้การใช้น้ำเกิดความคุ้มค่าและประหยัด จนกว่าจะผ่านพ้นวิกฤตภัย โดยจะ เปิด – ปิด การจ่ายน้ำประปาในช่วงเวลาต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 ปิดการจ่ายน้ำประปา ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 06.00 น. ของกลุ่มอาคารเรียน และสำนักงาน ดังนี้

-        กลุ่มอาคารเรียนรวม

-        อาคารสำนักงานอธิการบดี

-        กลุ่มอาคารเรียน CE

-        กลุ่มอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-        กลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิต

-        กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-        กลุ่มอาคารวิทยาสาสตร์สุขภาพ

กลุ่มที่ 2 ปิดการจ่ายน้ำประปา ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. และช่วงที่ 2 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. – 06.00 น. ของกลุ่มอาคารหอพัก บ้านพัก ที่พักคนงานชั่วคราว ดังนี้

-        กลุ่มอาคารหอพักนิสิต UP-DORM

-        กลุ่มอาคารหอพักนิสิต มพ.1 ถึง มพ.18 และ มพ.อ.7

-        กลุ่มอาคารหอพัก มพ.นิเวศน์ 1-3

-        กลุ่มอาคารหอพัก มพ.อ.1-6

-        กลุ่มอาคารบ้านพักผู้บริหาร 20 หลัง

-        ที่พักคนงานก่อสร้างชั่วคราวบริเวฯสถานีไฟฟ้า

พร้อมกันนี้จึงขอความร่วมมือประชาคมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด และจัดเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว

รัตนพงษ์ ธำรงทอง : ข่าว / ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/19/2015 10:48:49 AM