คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออก ประจำปีการศึกษา 2558

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออก ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก ส่งเสริมให้เห็นถึงอันตรายของโรค และให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และได้รับความรู้ เกิดความตระหนัก ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อลดอัตราการป่วยและตายด้วยโรคไข้เลือดออก โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ หลังจากนั้นเป็นการชี้แจงโครงการ มอบอุปกรณ์เพื่อสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุ่งลาย โดยมีคณะแพทยศาสตร์ กองอาคารสถานที่ กองกิจการนิสิต และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการ

' />

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออก ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออก ประจำปีการศึกษา 2558

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออก ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก ส่งเสริมให้เห็นถึงอันตรายของโรค และให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และได้รับความรู้ เกิดความตระหนัก ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อลดอัตราการป่วยและตายด้วยโรคไข้เลือดออก โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ หลังจากนั้นเป็นการชี้แจงโครงการ มอบอุปกรณ์เพื่อสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุ่งลาย โดยมีคณะแพทยศาสตร์ กองอาคารสถานที่ กองกิจการนิสิต และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/12/2015 5:24:38 PM