มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยในสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมมือสมาคมซากุระ ประเทศญี่ปุ่น ปลูกต้นซากุระ 3,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติในหลวง 5 ธันวาคม 2558

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยในสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมมือสมาคมซากุระ ประเทศญี่ปุ่น ปลูกต้นซากุระ 3,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติในหลวง 5 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับสมาคมซากูระ จ.กุมมะ ประเทศญี่ปุ่น นำโดยโกโบริ ทาเคะโอ (ซากุระโปรแจ็ค), โระโบงงิ โชอิจิ (ซากุระโปรแจ็ค) ร่วมสำรวจพื้นที่ปลูกต้นซากุระภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกำหนดพื้นที่ปลูกต้นซากุระจำนวน 1,000 หลุม พร้อมดำเนินการขุดหลุมพร้อมเตรียมวัสดุอุปกรณ์พร้อมปลูก เพื่อรอต้นซากูระจากประเทศญี่ปุ่นมาถึงมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 จำนวนต้นซากุระ 1 พันต้น มอบให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนำไปใช้ในการปลูกต้นซากุระในวันที่ 1-4 ธันวาคม 2558 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในช่วงวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายในการเป็นมหาวิทยาลัยในสวนพฤกษศาสตร์ หรือ Botanical University โดยมียุทธศาสตร์ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ปลูกพันธุ์ไม้ไทย อาทิ  ต้นคำมอกหลวง ต้นชัยพฤกษ์  ต้นราชพฤกษ์ ต้นอินทนิลน้ำ ฯลฯ ในหลายพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้ต่างประเทศจากภาคเอกชน โดย สมาคมซากุระ ญี่ปุ่น (Gunma Sakura Association) มอบต้นซากุระ สายพันธุ์ Tairyo-zakura จำนวน 3,000 ต้น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ต่างประเทศของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้ศึกษาเรียนรู้ และเป็นประโยชน์ด้านการวิจัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีกับประเทศญี่ปุ่น นำไปสู่การแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนและศึกษาดูงานของอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาในอนาคตอีกด้วย

ชัชชญา ถูกจิตร : ข่าว

ฐานนันท์นาฎ ฐานิจสรณ์ : ภาพ

 

 

 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/5/2015 5:48:37 PM