มหาวิทยาลัยพะเยาจับมือชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง พิทักษ์ป่าต้นน้ำ สร้างต้นแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันกับชุมชน

มหาวิทยาลัยพะเยาจับมือชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง พิทักษ์ป่าต้นน้ำ สร้างต้นแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันกับชุมชน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ วัดบ้านโซ้ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยานำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ   ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา นายจำรัส อินต๊ะ หัวหน้าศูนย์ประสานงานกรมป่าไม้  ป่าไม้จังหวัดพะเยา นายวิชาติ ใจสมิง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 1 แม่นาเรือ ผู้อำนวยการศูนย์กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 53 ป่าแม่ต๋ำ นายปิยะพงษ์ ใจกล้า ปลัดอำเภอเมืองพะเยา และผู้แทน ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบ จังหวัดทหารบกพะเยา ร้อยเอกสุทธิพงษ์ ฉายา ร้อยเอกกุลธวัช สาระผล  นายโกวิทย์ ปีสิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านโซ้ ตำบลแม่นาเรือ พร้อมด้วย นายสวิง ค้าสม กำนัลตำบลแม่นาเรือ และชาวบ้านหมู่ที่ 2 บ้านโซ้ ตำบลแม่นาเรือ  ได้ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อกำหนดข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ป่าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรายละเอียดของบันทึกข้อตกลงที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำร่วมกันกับชุมชน พร้อมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ และป้องกันมิให้มีการบุกรุก ทำลายในพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นต้นแบบของการบูรณาการบทบาทหน้าที่ร่วมกันขององค์กรรัฐ วิชาการ และชุมชน เพื่อการจัดการพื้นที่ร่วมกันให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม ซึ่งสะท้อนให้เห็นรูปธรรมของนโยบายการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและ การอนุรักษ์และปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ แหล่งต้นน้ำลำธาร ให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

รัตนพงษ์ ธำรงทอง : ข่าว / ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/3/2015 4:07:52 PM