มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับชุมชน กำหนดข้อตกลงในการปกป้องดูแลและจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำ

 

          จากกรณีที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับอนุญาตจากกกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่ป่าสงวน ในการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดทหารบกพะเยา กรมป่าไม้ และประชาชนในพื้นที่ โดยมีความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำแนวเขตที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่าจากบุคคลภายนอก และจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้รับดำเนินการจัดทำแนวเขตและแนวป้องกันไฟป่าตามความเห็นของที่ประชุมร่วม แต่อย่างไรก็ตามได้มีการแสดงความคิดเห็นจากชาวบ้านว่าแนวเขตและแนวกันไฟที่มหาวิทยาลัยกำลังจัดทำนั้นทับซ้อนกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของชุมชน

          จากเหตุการณ์ดังกล่าว ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มลฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเป็นอย่างมาก โดยได้มอบหมายให้          ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ลงพื้นที่พบนายโกวิท ปีสิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2  ต.แม่นาเรือ นายสวิง ค้าสม กำนันตำบลแม่นาเรือ เพื่อปรึกษาหารือในการกำหนดข้อตกลงร่วมกันเพื่อการปกป้องอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ป่า เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2558 ที่ผ่านมา

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มลฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการกำหนดนโยบายที่ให้ความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันกับชุมชน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยินดีรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ด้วยความจริงใจ และพร้อมที่จะดำเนินการร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการอนุรักษ์และปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ แหล่งต้นน้ำลำธาร และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยได้นำประเด็นนี้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ซึ่งได้มีการดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับทราบถึงข้อตกลงที่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลแม่นาเรือ ได้เสนอให้ทางมหาวิทยาลัยได้รับทราบ โดยรับข้อเสนอทั้งหมดไว้พิจารณาและหาทางแก้ไขในเบื้องต้นร่วมกันกับชุมชน พร้อมทั้งกำหนดวันลงพื้นที่เพื่อหาข้อสรุปและรายละเอียดของการดำเนินการเพิ่มเติม ในวัน ที่ 29 พ.ค. 2558 ที่จะถึงนี้

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดทหารบกพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา จัดสร้างศูนย์พักพิงผู้ยากไร้ คนพิการ และทุพพลภาพจำนวน 60 หลังเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยทางมหาวิทยาลัยร่วมสมทบทุนในการสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์พักพิงผู้ยากไร้ ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ซึ่งจะมีการพิจารณาผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

รัตนพงษ์ ธำรงทอง : ข่าว

กองอาคารสถานที่ : ภาพ

' />

     มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับชุมชน กำหนดข้อตกลงในการปกป้องดูแลและจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำ

 

 มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับชุมชน กำหนดข้อตกลงในการปกป้องดูแลและจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำ

 

          จากกรณีที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับอนุญาตจากกกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่ป่าสงวน ในการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดทหารบกพะเยา กรมป่าไม้ และประชาชนในพื้นที่ โดยมีความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำแนวเขตที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่าจากบุคคลภายนอก และจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้รับดำเนินการจัดทำแนวเขตและแนวป้องกันไฟป่าตามความเห็นของที่ประชุมร่วม แต่อย่างไรก็ตามได้มีการแสดงความคิดเห็นจากชาวบ้านว่าแนวเขตและแนวกันไฟที่มหาวิทยาลัยกำลังจัดทำนั้นทับซ้อนกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของชุมชน

          จากเหตุการณ์ดังกล่าว ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มลฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเป็นอย่างมาก โดยได้มอบหมายให้          ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ลงพื้นที่พบนายโกวิท ปีสิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2  ต.แม่นาเรือ นายสวิง ค้าสม กำนันตำบลแม่นาเรือ เพื่อปรึกษาหารือในการกำหนดข้อตกลงร่วมกันเพื่อการปกป้องอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ป่า เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2558 ที่ผ่านมา

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มลฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการกำหนดนโยบายที่ให้ความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันกับชุมชน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยินดีรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ด้วยความจริงใจ และพร้อมที่จะดำเนินการร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการอนุรักษ์และปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ แหล่งต้นน้ำลำธาร และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยได้นำประเด็นนี้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ซึ่งได้มีการดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับทราบถึงข้อตกลงที่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลแม่นาเรือ ได้เสนอให้ทางมหาวิทยาลัยได้รับทราบ โดยรับข้อเสนอทั้งหมดไว้พิจารณาและหาทางแก้ไขในเบื้องต้นร่วมกันกับชุมชน พร้อมทั้งกำหนดวันลงพื้นที่เพื่อหาข้อสรุปและรายละเอียดของการดำเนินการเพิ่มเติม ในวัน ที่ 29 พ.ค. 2558 ที่จะถึงนี้

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดทหารบกพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา จัดสร้างศูนย์พักพิงผู้ยากไร้ คนพิการ และทุพพลภาพจำนวน 60 หลังเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยทางมหาวิทยาลัยร่วมสมทบทุนในการสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์พักพิงผู้ยากไร้ ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ซึ่งจะมีการพิจารณาผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

รัตนพงษ์ ธำรงทอง : ข่าว

กองอาคารสถานที่ : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/26/2015 11:30:27 AM