คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา และวิทยาลัยบรมราชชนนีพะเยา จัดโครงการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2558 “พยาบาล...พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสุขภาพคนรุ่นใหม่”

       เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา และวิทยาลัยบรมราชชนนีพะเยา จัดโครงการ วันพยาบาลสากล ประจำปี 2558 ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเผยแพร่เกียรติคุณมิสฟอร์เรน ไนติงเกล กิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทำงาน กิจกรรมทดสอบความสุข และความเครียด การตรวจวัดความดันโลหิต ค่าดัชนีมวลกาย และไขมันใต้ผิวหนัง การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัลซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการเป็น อย่างดี ทั้งนี้ในการดำเนินความร่วมมือระหว่าง 3 สถาบันพยาบาลเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานด้านวิชาการและบริการวิชาการร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการปฏิบัติการพยาบาล

ทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยาวงค์ : ข้อมูล
สมเกียรติ วงค์กลม : ภาพ

' />

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา และวิทยาลัยบรมราชชนนีพะเยา จัดโครงการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2558 “พยาบาล...พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสุขภาพคนรุ่นใหม่”

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา และวิทยาลัยบรมราชชนนีพะเยา จัดโครงการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2558 “พยาบาล...พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสุขภาพคนรุ่นใหม่”

       เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา และวิทยาลัยบรมราชชนนีพะเยา จัดโครงการ วันพยาบาลสากล ประจำปี 2558 ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเผยแพร่เกียรติคุณมิสฟอร์เรน ไนติงเกล กิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทำงาน กิจกรรมทดสอบความสุข และความเครียด การตรวจวัดความดันโลหิต ค่าดัชนีมวลกาย และไขมันใต้ผิวหนัง การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัลซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการเป็น อย่างดี ทั้งนี้ในการดำเนินความร่วมมือระหว่าง 3 สถาบันพยาบาลเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานด้านวิชาการและบริการวิชาการร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการปฏิบัติการพยาบาล

ทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยาวงค์ : ข้อมูล
สมเกียรติ วงค์กลม : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/21/2015 3:12:33 PM