มหาวิทยาลัยพะเยา เฝ้าระวังไฟป่า พร้อมทำแนวกันไฟและจัดเวรยามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

มหาวิทยาลัยพะเยา เฝ้าระวังไฟป่า พร้อมทำแนวกันไฟและจัดเวรยามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา เวลา 11.00 น. กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรกองอาคารสถานที่ จัดโครงการเพื่อลดการเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานจำนวนมาก  ณ ลานอเนกประสงค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (เดิม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวว่า สำหรับในช่วงเดือนมีนาคม ของทุกปี มหาวิทยาลัยพะเยาจะประสบปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ที่กำหนดไว้ต้องไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนอยู่ระหว่าง 195-239 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ประกอบกับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพโดยทั่วไปในจังหวัดพะเยา  ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันในหลายพื้นที่ ซึ่งตรงกับการรายงานคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษที่ระบุว่าดัชนีคุณภาพอากาศที่วัดมีค่าเท่ากับ 106 ซึ่งสูงเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ต้องไม่เกิน 100 ถือเป็นค่าที่สูงที่สุดของประเทศ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ จะทำให้รู้สึกหายใจไม่สะดวก คัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอ นอกจากนั้นยังทำให้มีอาการแสบตา ผื่นคันระคายเคืองผิวหนัง ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบต่อสุขภาพบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นจำนวนมาก จึงได้เตรียมความพร้อมในการจัดทำแนวกันไฟตามจุดเสี่ยงต่างๆ โดยรอบมหาวิทยาลัย มีการจัดเวรยามเฝ้าระวังและระงับเหตุการณ์กรณีเกิดไฟป่า โดยเตรียมอุปกรณ์การดับไฟป่า หน้ากากกันหมอกควัน และรถดับเพลิง รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์และร่วมมือกับชุมชนโดยรอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างสม่ำเสมอ

ชัชชญา ถูกจิตร : ข่าว

ปราการ  บุญมาวงศ์ : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/24/2015 5:19:24 PM