มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการ ม.พะเยารวมพลังสร้างสุขภาพ เต้นแอโรบิก กว่า 10,000 คน เทิดไท้องค์ราชันย์ 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการ ม.พะเยารวมพลังสร้างสุขภาพ เต้นแอโรบิก กว่า 10,000 คน  เทิดไท้องค์ราชันย์ 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          มหาวิทยาลัยพะเยา โดย คณะแพทยศาสตร์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ ม.พะเยา รวมพลังสร้างสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชันย์ 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนม์ 87 พรรษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2557  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษาวันที่ 2 เมษายน 2558 และเป็นการขยายแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา บ้านน่าอยู่..งานได้ผล..คนเป็นสุขนำไปสู่องค์กรสร้างเสริมสุขภาพที่มีระบบการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง) อย่างเป็นรูปธรรม ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี ดร.สำราญทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับหน่วยงานภายนอก ได้รับเกียรติจากนายแพทย์โสภณ  เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ จ.พะเยา  นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา  พันเอกคณเดช พงศบางโพธิ์ เสนาธิการจังหวัดทหารบกพะเยา ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิกเทิดไท้องค์ราชันย์ 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 3 พร้อมกับบุคลากร นิสิต และประชาชนจังหวัดพะเยา ร่วม 10,000 คน ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

สุทธิกาญจน์ ขำยัง : ข่าว

 

พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล / ปราการ บุญมาวงศ์ : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/9/2014 10:55:58 AM