คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 สร้างความเข้าใจ ให้นิสิตพยาบาลสู่การเป็นตัวอย่างและเป็นผู้นำในด้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 สร้างความเข้าใจ ให้นิสิตพยาบาลสู่การเป็นตัวอย่างและเป็นผู้นำในด้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชกับกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการ  การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตด้านสุขภาพ บุคลิกภาพและสุนทรียภาพ รวมทั้งให้นิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการส่งเสริมสุขภาพจิต การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมรวมถึงการมีสุนทรียภาพด้านต่างๆ ภายในงานมีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตในแง่มุมต่างๆ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากภารกิจดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต นิสิตพยาบาลผู้นำกิจกรรมจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทั้งด้านสุขภาพ บุคลิกภาพและการมีสุนทรียภาพ ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมและนำไปสู่การเป็นตัวอย่างและเป็นผู้นำในด้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

สุทธิกาญจน์ ขำยัง : ข่าว

พิศุทธ์ จิโรจน์กุล : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/13/2014 4:59:54 PM