มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมมือทางวิชาการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 

     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ ประกันคุณภาพ และ รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำโดย นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย นายธรรม ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รองศาสตราจารย์ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นพยานในการลงนาม ณ เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสมาร์ทกริด ให้เป็นระบบต้นแบบและสามรถนำมาใช้ประยุกต์ใช้ได้ในชุมชนได้อย่างแท้จริง

     

                                                                                     รัตนพงษ์ ธำรงทอง ภาพ/ข่าว

' />

     มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมมือทางวิชาการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมมือทางวิชาการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 

     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ ประกันคุณภาพ และ รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำโดย นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย นายธรรม ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รองศาสตราจารย์ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นพยานในการลงนาม ณ เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ซึ่งการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสมาร์ทกริด ให้เป็นระบบต้นแบบและสามรถนำมาใช้ประยุกต์ใช้ได้ในชุมชนได้อย่างแท้จริง

     

                                                                                     รัตนพงษ์ ธำรงทอง ภาพ/ข่าว


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/12/2014 10:52:07 AM