นายวิจิตรศักดิ์  คำดี :ข่าว / ภาพ

 

' />

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แสดงพลังของวิชาชีพเภสัชเข้าร่วมเวทีวิชาการ “ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .........”

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แสดงพลังของวิชาชีพเภสัชเข้าร่วมเวทีวิชาการ ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .........

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อ.ภญ. กุลนิภา บุญศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์  เข้าร่วมเวทีวิชาการ ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .........โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.... แก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมสสี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการแสดงพลังของวิชาชีพเภสัชกรรมทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจ โดยมีปณิธานรวมกันคือเพื่อยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยและการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างแท้จริง

นายวิจิตรศักดิ์  คำดี :ข่าว / ภาพ

 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/30/2014 3:52:23 PM