คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงเจตนารมณ์ "คัดค้าน" (ร่าง) พ.ร.บ. ยา

 เมื่อวันที่ 8  ตุลาคม  2557 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงเจตนารมณ์ "คัดค้าน" (ร่าง) พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ..... โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอ(ร่าง) พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ..... เพื่อยกเลิกและทดแทน พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมยื่นหนังสือคัดค้านต่อท่านรัฐมนตรี เนื่องจากมีเนื้อหาบางประเด็นไม่เป็นไปตามหลักสากล ไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้ รวมถึงมีผลต่อความไม่ปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชน และเปิดโอกาสให้มีการผสมยา ขายยา ไร้การควบคุม เปิดโอกาสให้มีการโฆษณายาทุกประเภทและไม่มีการคุมส่งเสริมการขาย ไม่มีข้อห้ามการผลิตหรือขายยาชุด ผู้กระทำผิดไม่มีโทษทางการปกครอง ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหากกระทำผิดมีโทษทั้งจำคุกและปรับเป็น 10 เท่า ของวิชาชีพอื่น ซึ่งไม่มีโทษจำคุก จากประเด็นข้างต้นส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการใช้ยา ใช้ยาเกินความจำเป็น อันจะส่งผลเสียต่อระบบยาของประเทศ รวมทั้งความเชื่อมั่นต่อคุณภาพยาและอาหาร  

                   และในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ เภสัชกรในจังหวัดพะเยา ร่วมเดินขบวนแสดงเจตนารมณ์ "คัดค้าน" (ร่าง) พ.ร.บ. ยา พ.ศ. .....  ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงแก้ไข   (ร่าง) พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ..... ดังกล่าว

นายวิจิตรศักดิ์  คำดี : ภาพ/ข้อมูล

ฐานนันท์นาฎ  ฐานิจสรณ์ : ข่าว

' />

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงเจตนารมณ์ "คัดค้าน" (ร่าง) พ.ร.บ. ยา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงเจตนารมณ์ "คัดค้าน" (ร่าง) พ.ร.บ. ยา

 เมื่อวันที่ 8  ตุลาคม  2557 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงเจตนารมณ์ "คัดค้าน" (ร่าง) พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ..... โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอ(ร่าง) พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ..... เพื่อยกเลิกและทดแทน พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมยื่นหนังสือคัดค้านต่อท่านรัฐมนตรี เนื่องจากมีเนื้อหาบางประเด็นไม่เป็นไปตามหลักสากล ไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้ รวมถึงมีผลต่อความไม่ปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชน และเปิดโอกาสให้มีการผสมยา ขายยา ไร้การควบคุม เปิดโอกาสให้มีการโฆษณายาทุกประเภทและไม่มีการคุมส่งเสริมการขาย ไม่มีข้อห้ามการผลิตหรือขายยาชุด ผู้กระทำผิดไม่มีโทษทางการปกครอง ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหากกระทำผิดมีโทษทั้งจำคุกและปรับเป็น 10 เท่า ของวิชาชีพอื่น ซึ่งไม่มีโทษจำคุก จากประเด็นข้างต้นส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการใช้ยา ใช้ยาเกินความจำเป็น อันจะส่งผลเสียต่อระบบยาของประเทศ รวมทั้งความเชื่อมั่นต่อคุณภาพยาและอาหาร  

                   และในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ เภสัชกรในจังหวัดพะเยา ร่วมเดินขบวนแสดงเจตนารมณ์ "คัดค้าน" (ร่าง) พ.ร.บ. ยา พ.ศ. .....  ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงแก้ไข   (ร่าง) พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ..... ดังกล่าว

นายวิจิตรศักดิ์  คำดี : ภาพ/ข้อมูล

ฐานนันท์นาฎ  ฐานิจสรณ์ : ข่าว


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/22/2014 3:50:51 PM