คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำเจริญราษฎร์จัด “มหกรรมสุขภาพบ้านถ้ำ” ณ ศูนย์ 3 วัยฯ บ้านถ้ำ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำเจริญราษฎร์จัด “มหกรรมสุขภาพบ้านถ้ำ” ณ ศูนย์ 3 วัยฯ บ้านถ้ำ

          เมื่อเร็วๆ นี้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตสาขาโภชนาการและโภชนบำบัด ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำเจริญราษฎร์ จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงผ่านกิจกรรมภายใต้ชื่องาน “มหกรรมสุขภาพบ้านถ้ำ” ณ ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านถ้ำ ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ โดยได้รับเกียรติจาก นายพิทักษ์ชน แข่งขัน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงรำวงย้อนยุคจากตัวแทนชุมชนบ้านถ้ำ การประกวดอาหารสุขภาพต้านโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ชมนิทรรศการสุขภาพ จากนิสิตหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด ชั้นปีที่ 3 จำนวน 60 คน ที่มีการนำเอาความรู้ในชั้นเรียนมาบูรณาการกับปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน มาจัดแสดงให้เข้าถึง เข้าใจ และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อาทิ “กินเค็มเท่าไหร่?...ห่างไกลโรค” “กินหวานแค่ไหน?...ไม่ป่วย” “มาฮู้จักไขมันกั๋นเต๊อะ” โดยมีประชาชนให้ความสนใจ เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน

สำหรับโครงการ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ 1 คณะ 1 โมเดลของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้น ได้มีการลงพื้นที่บ้านถ้ำเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้ถือว่าเป็นการนำผลจากการลงพื้นที่ทั้งหมดมาสังเคราะห์เป็นกิจกรรมที่มีทั้งชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนิสิตร่วมมือร่วมใจกันจัดขึ้น โดยเฉพาะการลงพื้นที่ของนิสิตหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด ชั้นปีที่ 3 ในครั้งนี้ ถือเป็นการฝึกการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนเสมือนเป็นการทำงานจริงเพราะเมื่อสำเร็จการศึกษาและประกอบวิชาชีพ จะต้องได้ปฏิบัติงานในลักษณะนี้อย่างแน่นอน

พัชรินทร์  ใจข้อ : ข่าว

วิทยา สุนสะดี : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/15/2014 2:40:39 PM