ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและกำกับติดตามเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมผู้บริหาร ในโอกาสแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการอัตลักษณ์สิงห์ กิจกรรมที่ 3 ปีที่ 3 เพื่อชุมชน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมคณะผู้บริหาร พบสื่อมวลชนส่วนกลางเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2562 และหารือทิศทางการนำเสนอข่าวสารในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การรับใช้สังคมผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจระบบประกอบการทำงานของห้องผ่าตัด เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมสิ่งของต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง


หน่วยวิจัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนิสิต กิจกรรมที่ 1-2 การอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดไอเดียนวัตกรรมทางสังคมคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมขับเคลื่อนโครงการ “การสื่อสารและพัฒนาแบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา : Passion Phayao เที่ยวเบาเบาบันดาลใจ”
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา นำบุคลากรและนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน สากล ประเทศไทย จังหวัดพะเยา Zero torrent Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต


คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2561
หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับมูลนิธิฮันส์ ไซเดล (Hanns Seidel Foundation) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคม”หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ มูลนิธิฮันส์ ไซเดล (Hanns Seidel Foundation) ประเทศไทย ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพะเยา


คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ และ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง” ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้อง CE14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ Project Day ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นิสิตได้ประยุกค์ใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนมาตลอด 4 ปี เป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานโครงงาน
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักพัฒนา-นักปกครอง (กิจกรรมที่ 4 การอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการปฏิบัติงาน)


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักพัฒนา-นักปกครอง (กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนและการนำเสนอโครงการ)


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักพัฒนา-นักปกครอง (กิจกรรมที่ 2 การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านงานสารบรรณ: งานสารบรรณนั้นสำคัญไฉน?)


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักพัฒนา-นักปกครอง (กิจกรรมที่ 1 การอบรมทักษะการสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ)

คณะนักวิจัย ม.พะเยา ลงพื้นที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เเละโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา เพื่อติดตามงานวิจัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ลอยกระทง ณ ลานวัฒนธรรมลำน้ำร่องช้าง อำเภอดอกคำใต้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้


รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมชมหอพักนิสิต(UP DORM) เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้นิสิตใช้ชีวิตอย่างความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ “ปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ปี 4” ณ รร.ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา


นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะทางภาษา จากสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “ปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ปี 4” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนิงาตะประเทศญี่ปุ่น เพื่อการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา ฝึกประสบการณ์ระดับปริญญาตรี และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษา รวมถึงการทำวิจัยร่วมกัน