ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง จัดโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝากและการบริหารจัดการทางการเงินแก่เยาวชนมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยา รับบริจาคโลหิต ร่างกายดวงตา น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562


รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมผลงานการประยุกต์ใช้แบคทีเรียพันธุ์กลายจากเทคนิคพลาสมาพลังงานต่ำเพื่อผลิตอาหารโคนมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร


กิจกรรม International Day ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ออกแนะแนวสัญจรโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มอบโปรแกรม/แอพลิเคชั่น “ระบบบริหารจัดการรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา” ให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ให้ประชาชนได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น


ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ขอแสดงความยินดีกับทีมหน้าหม้อ(Nar Mor) จาก สาขาศิลปะและการออกแบบ ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “Innovation for Street Food” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา และจังหวัดพะเยา จัดโครงการ"กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง" เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา


คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ในหัวข้อ “Passion Phayao เที่ยวเบา เบา บันดาลใจ” ณ ศูนย์การค้า Tops Plaza จังหวัดพะเยามหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานแถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรม เวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 35 เนื่องใน "วันมาฆบูชา" ประจำปี 2562 และกิจกรรม "กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง" เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา


มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมแสดงงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 “สีบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ การขับเคลื่อน การยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดพะเยา ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

คณบดีคณะนิติศาสตร์ได้รับเชิญจากองค์กร ความร่วมมือระหว่างประเทศของรัฐบาลเยอรมัน (GIZ) ให้จัดทำโครงการและเป็นวิทยากร ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนกฎหมายให้แก่คณาจารย์ของสถาบันการยุติธรรมแห่งชาติลาวนักวิจัย SEEN ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการป้องกันมลพิษในดินและน้ำใต้ดินสำหรับอนุรักษ์ติดตามและตรวจสอบการปนเปื้อนจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในเขตจังหวัดเชียงใหม่ในการป้องกันมลพิษจากกระบวนการผลิตในดินและน้ำใต้ดิน
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายพื้นที่ 1 คณะ 1 โมเดล และกิจกรรม “กาดหมั้วฮิมตาง” ตลาดชุมชนตำบลดอกคำใต้ ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

หน่วยบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ “ปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ปี 4” กิจกรรมที่ 3 และลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) จ.พะเยา ตามรอยโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนฯ
อาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุด้านการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร


นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมการประกวด สุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 8 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยานิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงาน และรับมอบทุนการศึกษา “วันแห่งการให้” (ให้ธรรม ให้ทุน ให้ทาน) ปีที่ 7 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายม.พะเยาเข้าร่วมประชุมแถลงแผนถวายความปลอดภัย เพื่อรับมอบภารกิจเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 40


นิสิตสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 “Thailand Accounting Challenge 2019”

มหาวิทยาลัยพะเยาสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชมเชย (ที่ 4) จาก 20 กว่าทีม ในการแข่งขันการตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” ในนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล งานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ จังหวัดพะเยา จัดพิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา


ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูล La Legiond’ Honneur ชั้น Chevalier จากรัฐบาลฝรั่งเศส