ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2559 การประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559 และการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2559 การประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559 และการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนิสิตทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2560

การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนิสิตทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ใส องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ใส และโรงพยาบาลพะเยา ทำบันทึกข้อตกลงร่วมการดำเนินงานตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ใส องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ใส และโรงพยาบาลพะเยา ทำบันทึกข้อตกลงร่วมการดำเนินงานตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร และส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย วันที่ 5-6 มกราคม 2560

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร และส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย วันที่ 5-6 มกราคม 2560


การเข้าร่วมจัดนิทรรศการ “Education Expo เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ก้าวไปในโลกอาชีพ ปี 60” ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

การเข้าร่วมจัดนิทรรศการ “Education Expo เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ก้าวไปในโลกอาชีพ ปี 60” ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง


มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"ประจำปี 2559 ร่วมกับจังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"ประจำปี 2559 ร่วมกับจังหวัดพะเยา

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมกันสรรสร้างผลผลิตจากงานวิจัย เรื่อง แอพพลิเคชั่นฝึกออกเสียงวรรณยุกต์ไทยจากงานวิจัยภาษาศาสตร์ ประจำปี2559

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมกันสรรสร้างผลผลิตจากงานวิจัย เรื่อง แอพพลิเคชั่นฝึกออกเสียงวรรณยุกต์ไทยจากงานวิจัยภาษาศาสตร์ ประจำปี2559
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา จัดพิธีเปิดอาคาร(ชั่วคราว)สถานีตำรวจภูธรแม่กา พร้อมลงนามความร่วมมือ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างครบวงจร

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา จัดพิธีเปิดอาคาร(ชั่วคราว)สถานีตำรวจภูธรแม่กา พร้อมลงนามความร่วมมือ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างครบวงจรคณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัย ในการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (UP R2M 2017) และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการแข่งขัน R2M 2017 ในระดับภูมิภาค9ต่อไป

นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัย ในการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (UP R2M 2017) และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการแข่งขัน R2M 2017 ในระดับภูมิภาค9ต่อไป


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร กองกิจการนิสิต และตัวแทนนิสิต มหาวิยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานประเพณี ตานก๋วยสลากภัตต์ ประจำปี 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร กองกิจการนิสิต และตัวแทนนิสิต มหาวิยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานประเพณี ตานก๋วยสลากภัตต์ ประจำปี 2559มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดประติมากรรมน้ำพุ นกยูงพะเยา ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดประติมากรรมน้ำพุ นกยูงพะเยา ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และทีมนักวิจัย ได้ดำเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ“เสริมสร้างเอกลักษณ์ข้าวอินทรีย์วิถีจุนด้วยกลไกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และทีมนักวิจัย ได้ดำเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ“เสริมสร้างเอกลักษณ์ข้าวอินทรีย์วิถีจุนด้วยกลไกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”