คู่มือและมาตรฐาน

แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อัพเดทวันที่  3 เม.ษ. 61


ประกาศมหาวิทยยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเพื่ออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 อัพเดทวันที่  6 มี.ค. 61


ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการดำเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2560 อัพเดทวันที่  24 ต.ค. 60


1. ขั้นตอนการเสนอนำเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา อัพเดทวันที่  15 พ.ย. 60


2. ปฏิทินการนำเสนอหลักสูตร อัพเดทวันที่  6 มี.ค. 61


คู่มือการดำเนินการหลักสูตร อัพเดทวันที่  1 ธ.ค. 60


มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) อัพเดทวันที่  29 ม.ค. 61


มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) ป.ตรี อัพเดทวันที่  30 พ.ค. 61


มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) ป.โท อัพเดทวันที่  3 ก.พ. 60


มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) ป.เอก อัพเดทวันที่  3 ก.พ. 60


มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3) อัพเดทวันที่  16 พ.ย. 59


มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.4) อัพเดทวันที่  16 พ.ย. 59


มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.5) อัพเดทวันที่  21 พ.ย. 60


มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.6) อัพเดทวันที่  16 พ.ย. 59


มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.7) อัพเดทวันที่  16 พ.ย. 59


แบบรายงานตนเองในการเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย อัพเดทวันที่  16 พ.ย. 59


สมอ.08 อัพเดทวันที่  16 พ.ย. 59


ปฎิทินการดำเนินการกรอกข้อมูลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(มคอ.2-7) ประจำปีการศึกษา 2558 อัพเดทวันที่  16 พ.ย. 59


แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 อัพเดทวันที่  16 พ.ย. 59


เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 อัพเดทวันที่  16 พ.ย. 59


เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 อัพเดทวันที่  16 พ.ย. 59


มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อัพเดทวันที่  16 พ.ย. 59


แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 อัพเดทวันที่  30 พ.ค. 61


แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ป.โท อัพเดทวันที่  23 พ.ค. 61


แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ป.เอก อัพเดทวันที่  23 พ.ค. 61


ISCED อัพเดทวันที่  16 พ.ย. 59


รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 อัพเดทวันที่  9 ก.พ. 60


แบบฟอร์มประเด็นการปรับปรุงหลักสูตรที่เสนอต่อมหาวิทยาลัย อัพเดทวันที่  16 พ.ย. 59


แนวทางการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิต อัพเดทวันที่  24 ส.ค. 59


มคอ.02 - 06 และ สมอ.08 อัพเดทวันที่  21 พ.ค. 61


ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักของมหาวิทยาลัย อัพเดทวันที่  16 พ.ย. 59


ตัวอย่างประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดอบหลักสูตร และ ภาระการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อัพเดทวันที่  15 ก.ย. 59


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 อัพเดทวันที่  22 ก.ย. 59


คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ อัพเดทวันที่  29 ก.ย. 59


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 อัพเดทวันที่  18 พ.ย. 59