คู่มือและมาตรฐาน

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเพื่ออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 อัพเดทวันที่  4 ก.ย. 61


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 อัพเดทวันที่  4 ก.ย. 61


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 อัพเดทวันที่  4 ก.ย. 61


ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการดำเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2560 อัพเดทวันที่  4 ก.ย. 61


เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 อัพเดทวันที่  4 ก.ย. 61


เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 อัพเดทวันที่  4 ก.ย. 61


แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 อัพเดทวันที่  4 ก.ย. 61


มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อัพเดทวันที่  4 ก.ย. 61


แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 อัพเดทวันที่  4 ม.ค. 62


แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ป.โท อัพเดทวันที่  3 ธ.ค. 61


แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ป.เอก อัพเดทวันที่  4 ก.ย. 61


ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักของมหาวิทยาลัย อัพเดทวันที่  4 ก.ย. 61


ISCED อัพเดทวันที่  4 ก.ย. 61


แบบฟอร์มประเด็นการปรับปรุงหลักสูตรที่เสนอต่อมหาวิทยาลัย อัพเดทวันที่  4 ก.ย. 61


แนวทางการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิต อัพเดทวันที่  4 ก.ย. 61


ตัวอย่างประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดอบหลักสูตร และ ภาระการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อัพเดทวันที่  3 ม.ค. 62


ปฏิทินการนำเสนอหลักสูตร อัพเดทวันที่  4 ก.ย. 61


แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อัพเดทวันที่  7 พ.ย. 61


1. ขั้นตอนการเสนอนำเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา อัพเดทวันที่  5 ก.ย. 61


2. คู่มือการดำเนินการหลักสูตร อัพเดทวันที่  13 ก.ย. 61


3. มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) อัพเดทวันที่  4 ก.ย. 61


4. มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) ป.ตรี NEW! อัพเดทวันที่  14 ม.ค. 62


5. มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) ป.โท อัพเดทวันที่  28 ธ.ค. 61


6. มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) ป.เอก อัพเดทวันที่  4 ก.ย. 61


7. มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3) อัพเดทวันที่  4 ก.ย. 61


8. มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.4) อัพเดทวันที่  4 ก.ย. 61


9. มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.5) อัพเดทวันที่  4 ก.ย. 61


10. มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.6) อัพเดทวันที่  4 ก.ย. 61


11. มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.7) อัพเดทวันที่  4 ก.ย. 61


แบบรายงานตนเองในการเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย อัพเดทวันที่  4 ก.ย. 61


12. มคอ.02 - 06 และ สมอ.08 อัพเดทวันที่  7 ก.ย. 61


13. คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ อัพเดทวันที่  4 ก.ย. 61


14. รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา อัพเดทวันที่  16 ก.ย. 61