นโยบายและทิศทางการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา

นโยบายและทิศทางการบริหาร (พ.ศ.2558 - 2561)

อัพเดท 25/7/2016